Voorbeeld van een eenvoudige Overeenkomst tussen bijvoorbeeld twee schrijvers die samen aan de uitwerking van een gezamenlijk idee voor een film- of tv-project willen gaan werken.

OVEREENKOMST

1. NAAM SCHRIJVER 1 en NAAM SCHRIJVER 2, hierna te noemen X respectevelijk Y, spreken het voornemen uit om gezamenlijk een [Scenario, Tv-concept, etc…] te ontwikkelen voor een [speelfilm, tv-serie, etc], met de voorlopige titel “…..”, hier te noemen het [Scenario, Tv-concept, etc…].

2. Het [scenario, tv-concept, etc…] zal gebaseerd worden op het gezamenlijke Idee dat X en Y hebben ontwikkeld. [Zie eventueel Bijlage 1: het Idee op schrift verwoord.]

3. X en Y zullen dan ook samen eigenaar zijn van dat Idee en Scenario, ieder voor 50 procent.

4. Exploitatie van Idee en/of [Scenario, Tv-concept, etc…] in welke vorm dan ook zal plaats vinden slechts met Instemming van X en Y, welke tot uiting zal komen in een nadere door beide getekende schriftelijke overeenkomst waarin de voorwaarden van de exploitatie vastgesteld worden.

5. Alle opbrengsten voorkomend uit de exploitatie, zoals genoemd in 4., zullen ten goede komen aan X en Y, elk voor 50 procent.

6. Indien X of Y om welke reden dan ook de overeenkomst wenst te beëindigen, staat hem dat vrij, tenzij hij de ontwikkeling en exploitatie van het [Scenario, tv-concept, etc…] met een nieuwe partij wenst voort te zetten. Bij beëindiging door X of Y van deze overeenkomst, is de resterende partij gerechtigd tot het voortzetten van de ontwikkeling en exploitatie van het [Scenario, Tv-concept, etc…], mits hij de retirerende partij een redelijke vergoeding betaalt, zodra tot productie van de film, gebaseerd op het Scenario, wordt overgegaan. Deze vergoeding zal worden vastgesteld in overleg met een door X of Y gezamenlijk aan te wijzen derde.

7. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eventuele geschillen mete betrekking tot deze overeenkomst die zij niet in der minne weten te schikken, voorleggen aan een door partijen gezamenlijk aan te wijzen derde, die op bindende wijze het geschil zal beslechten.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te

Plaats:
Datum:

Geplaatst op 6 februari 2008 om 23:15.
Print dit bericht